نقاله پنوماتیک

 

یکی اPnCon_15ز روشهای متداول انتقال مواد در صنایع ، معلق کردن آن دربستری از جریان هوا درون یک کانال ( معمولا” لوله ) است. مسیر جریان میتواند افقی ، مورب ویا عمودی و طول آن میتواند تا صدها متر باشد. قطر ذرات انتقالی میتواند تا بیش از 6mm ، و دانسیته آن تا بیش از 3000Kg/m3 باشد.

بطور معمول 5 روش برای انتقال مواد با سیستم نقاله پنوماتیک بکار می رود: 1- تحت فشار2- تحت خلا” 3- تحت فشار و خلا” 4- Fluidizing 5- Blow Tank.

در روش اول بلوور در ابتدای خط قرار داده شده و بنابر این فشار هوای داخل لوله از فشار اتمسفر بالاتر است.

در روش دوم بلوور در انتهای خط قرارداده شده و بنا بر این فشار هوای داخل لوله انتقال از فشار اتمسفر کمتر است.

در روش سوم، ابتدای خط از روش وکیوم و مابقی مسیر از روش تحت فشار استفاده می شود.

در روش چهارم مقطع مسیر انتقال به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم وتوسط یک غشاء متخلخل از هم جدا می شود. مواد از قسمت بالایی عبور می کند. هوا از سوراخهای غشاء عبور کرده و مواد را معلق کرده و هوای عبوری از قسمت بالا آنها را منتقل می کند. این روش نسبت به روشهای دیگر انرژی مصرفی کمتری دارد.PnCon_16

در روش پنجم هم از یک تانک تحت فشار استفاده می شود. تانک دارای 3 دریچه است. از دریچه بالا مواد پس از عبور از یک شیر یکطرفه وارد مخزن می شود. از دریچه وسط هوای فشرده وارد شده ومواد را از دریچه پایین خارج و منتقل می کند.

پس از انتقال مواد، در نقطه مقصد برای گرفتن مواد ا ز هوا و به سکون در آوردن آن روشهای مختلفی استفاده می شود. یکی از معمول ترین آن، افزایش قطر لوله مسیر در مقصد است ، بگونه ای که سرعت هوا آنقدر کم شود که مواد ریزش کند. روش دیگر استفاده از فیلتر است و

مشکل عمده این روشها خارج کردن مواد پس از سکون است که در پاره ای موارد به سختی امکان پذیر است. یک راه برای حل این مشکل ، استفاده از دستگاه جدا ساز است. این دستگاه مواد را از هوا جدا کرده و از زیر دستگاه خارج می کند.این روش در کارخانه های تولید الیاف برای انتقال الیاف بکار گرفته شده است. بالطبع بسته به نوع مواد انتقالی و ظرفیت آن، شکل و اندازه و مکانیزم مورد استفاده در دستگاه جدا ساز ممکن است متفاوت باشد.