عمل آوری خودکار ماهی (سر و دم زن ماهی)

16

 دستگاه عمل آوری خودکار ماهی سرودم 2ماهی را جدا کرده و محتویات شکم آن را تخلیه می کند. بسته به اندازه ماهی تخلیه بصورت مکانیکی ویا با وکیوم صورت می گیرد. معمولا” ماهیهای بزرگ(>10  )بصورت مکانیکی وماهیهای کوچک (<10 ) با وکیوم عمل آوری می شوند.

ماهیها روی تسمه نقاله دستگاه که از فولاد زنگ نزن است چیده می شود. با فشار آب ماهیها از سر به مجموعه تنظیم سر چسبیده و توسط یک تیغه دوار سرزنی می شوند. بعد از این قسمت مجموعه تخلیه قرار دارد. در سیستم وکیوم محتویات شکم ماهی مکیده شده وبه تانک تخلیه منتقل می شود. عمل مکش توسط یک پمپ وکیوم صورت می گیرد. سپس با فشار آب ماهیها به سمت دیگر تسمه منتقل شده و در عین حال شسته می شوند. دم ماهی در این قسمت توسط یک تیغه دوار و با تنظیم مجموعه تنظیم دم بریده می شود. هر یک از قسمتهای سر، تنه و دم از شوتهای مخصوص خود از دستگاه خارج می شوند.11

درسیستم مکانیکی، قسمت پایین شکم ماهی برش خورده و با فشار آب ویک برس چرخان محتویات شکم تخلیه می شود. در این سیستم از دو تسمه انتقال استفاده می شود که نسبت به هم عمود هستند. روی تسمه اول15 سرودم زنی انجام می شود و تخلیه روی تسمه دوم انجام می شود.

چیدن ماهی روی تسمه دستگاه یا بصورت دستی و یا اتوماتیک انجام می شود. در حالت دستی چند کارگر ماهیها را از جهت سر روی تسمه می چینند. در حالت اتوماتیک مجموعه تانک شستشو، بالابر، رکتیفایر و فیدر نیز به مجموعه اضافه می شود که علاوه بر شستشوی ماهی، آن را یکسو کرده و روی تسمه دستگاه قرار می دهد. از روش اتوماتیک معمولا برای ماهیهای خیلی کوچک استفاده می شود.

 7124