دستگاه سورتر میگو با ظرفیت 1250 کیلوگرم در ساعت

 1115   

 مراحل طراحی و ساخت دستگاه سورتر میگو با ظرفیت 1250 کیلوگرم در ساعت و با پنج سایز خروجی به پایان رسید. این دستگاه به سفارش شرکت دریازاد ساخته شد و در محل این شرکت در 8718بوشهر نصب و راه اندازی گردید. از مزایای این دستگاه نسبت به نمونه های قبل می توان از موارد زیر نام برد :

1-      انتقال قدرت در این سیستم بوسیله تسمه انجام می گیرد.

2-      ارتفاع پرتاب1108 میگو در این نمونه کمتر از نمونه های قبل است که این باعث می گردد میگو حین انتقال کمتر آسیب ببیند.

3-        دارای سیستم نشانگر فاصله بین رولرهاست.

4-        در این نمونه به سقارش مشتری جهت جمع آوری میگوها از نقاله بجای قیف استفاده گردیده است.

871487018670