تصفیه هوا

 

تصفیه هوا

تصفیه هوا

 از این سیستم جهت تصفیه هوای واحد ایزوگام شرکت پشم شیشه استفاده شده است.مجموعه شامل قسمتهای ذیل است:

1- مجموعه هودها و لوله واتصالات جمع آوری هوا

2- سیکلون

3- بلوور

4- تانک تصفیه

5- تانک جدا سازی

هوای آلوده به روغن توAirRef2سط هودها از روی حوضچه های قیر جمع آوری شده و توسط لوله ها به سیکلون فرستاده می شود.سیکلون ذرات درشت روغن را گرفته و بعد از آن هوا با عبور از بلور به تانک تصفیه فرستاده می شود. در این قسمت هوا از پایین و آب از بالا وارد شده و در تماس با هم ذرات روغن از هوا گرفته شده وهمراه آب در ته تانک جمع شده و توسط یک لوله به تانک جدا سازی فرستاده می شود. در این قسمت هم آjتصفیه هواب و روغن جدا شده، روغن به مخازن مربوطه فرستاده شده و آب نیز پس از عبور از فیلتر به تانک تصفیه بازگردانده می شود.

1- مجموعه هودها، لوله و اتصالات: ابعاد هودها و قطر لوله ها متناسب با میزان هوایی که هر یک از هودها می بایست جمع آوری کنند تعیین می گردد. علاوه بر آن در نقاط اتصال لوله ها دریچه های مناسب جهت تنظیم میزان هوای مکشی از هر هود نصب شده و با این روش حتی الامکان کل هوای آلوده از سالن جمع آوری می شود.

2- سیکلون : هوای ورودی به سیکلون بخاطر شکل دریچه ورودی آن، شروع به چرخش نموده و تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز ذرات روغن به دیواره چسبیده و در پایین سیکلون جمع شده و توسط لوله خروجی به مخزن جمع آوری روغن منتقل می شود. هوا نیز از وسط و بالای سیکلون خارج می شود.

3- بلوور : بلوور مورد استفاده می بایست توان تامین هد مورد نیاز جهت عبور دبی خواسته شده را در طول مسیر لوله ها، سیکلون وتانک تصفیه را داشته باشد. وجود سیکلون قبل از بلوور باعث می شود که ذرات روغن منتقل شده به آن کم و در نتیجه نشت روغن در بلوور ناچیز باشد.AirRef1

4- تانک تصفیه : در قسمت پایین این تانک دریچه ورود هوا ودر بالا دریچه خروج هوا، زیر دریچه خروجی دوش آب و بین دوش و دریچه ورود هوا از قطعات سرامیکی ویا فلزی زنگ نزن پر می شود. چنانکه عبور هوا از لابلای این قطعات از پایین به بالا و عبور آب از بالا به پایین ، باعث افزایش تماس آب و هوا می شود. از طرفی به خاطر شکل خاص قطعات ، سرعت وجهت عبور هوا دائما” تغییر کرده وباعث جدا شدن ذرات روغن از هوا می شود. بالطبع مقداری آب نیز تبخیر و همراه هوا از مخزن خارج می شود. قطعات سرامیکی ویا فلزی روی یک صفحه مشبک که درست بالای دریچه ورود هوا نصب شده قرار مAirRef5ی گیرند. آب و روغن از سوراخهای ورق مشبک عبور کرده و در ته تانک جمع می شود. یک لوله این آب و روغن را به تانک جداسازی منتقل می کند.

5- تانک جداسازی : ابعاد تانک متناسب با حجم آب و روغن ورودی است. آب و روغن در ابتدای ورود به تانک آرام شده و پس از چند دقیقه در قسمت جانبی تانک عمل جدایش بصورت پیوسته و کامل انجام می شود بگونه ای که آب و روغن خروجی با تقریب بسیار بالا خالص هستند. روغن خروجی به مخزن جمع آوری روغن منتقل شده و آب نیز پس از عبور از فیلتر به تانک تصفیه بازگردانده مAirRef4ی شود . همچنین بخاطر تبخیر، مقداری آب درتانک جداسازی به سیستم اضافه می شود.