بطری شوی

از این دستگاه03 در کارخانجات تولید انواع نوشابه، شیر و لبنیات، داروسازی و …. برای شستشوی بطری های مورد استفاده مجدد (Returnable) با ظرفیت بالا استفاده می شود.Bw_htm1

بطری از قسمت ورودی بطری (Loader) وارد پاکتی ها می شود.پاکتی ها ظروف معمولا” پلاستیکی هستند که روی یک فریم فلزی بنام پاکت هولدر قرار دارند. پاکت هولدر از دو طرف به زنجیر های غلتکی بسته شده که درون ریلهایی حرکت می کنند و به این وسیله بطری در طول بطری شوی حرکت داده می شود.زنجیرها از تعدادی چرخ زنجیر که در نقاط مختلف بطری شوی قرارگرفته اند نیرو می گیرد.چرخ زنجیرها نیز که خود جزیی از سیستم محرک دستگاه هستند، از موتور گیربکس محرک نیرو می گیرند.

بطری ها پس از ورود به دستگاه 04 تخلیه وتوسط چند نازل ، شستشوی اولیه شده و سپس از مخازن سودکاستیک عبور داده شده و بعد از آن شستشوی نهایی شده و از قسمت خروجی بطری (U010nloader) خارج می شود.

1- ورودی بطری :توسط یک نوار نقاله بطری به قسمت ورودی بطری فرستاده می شود. در این قسمت توسط یک مکانیزم نسبتا” پیچیده، بطری از روی نوار نقاله برداشته شده و به داخل پاکتی ها فرستاده می شود. بطری ها بر روی نوار نقاله می بایست کاملا” چسبیده بهم وارد شوند. برای تسهیل در حرکت بطری ها، صفحاتی بیضی شکل وچرخان ، بطری ها را جابجا کرده و صفحات راهنما که درست در بالای آنها قراردارند، بطری ها را ردیف کرده و بصورت منظم و چسبیده بهم به ورودی می فرستد. پاروهایی ، ب طری ها را از روی نقاله بلند کرده و همینطور که روی ریل راهنما لیز می خورد به داخل پاکتی ها می فرستد. انگشتی ها که در بالای پاروها و ریل قرار دارند، بطری ها را بطور کامل درون پاکتی جا می دهد.

2- تخلیه و شستشوی اولیه : در این قسمت بطری ها وارونه شده تا از مواد اضافی تخلیه شود. پس از آن توسط نازلهای چرخان داخل بطری ، و توسط نازلهای ثابت بیرون بطری شسته شده تا حتی الامک ان از مواد و اشیاء خا08رجی و اضافه خالی شود. همچنین در صورتی که بطری ها لیبل داشته باشند، تعدادی از آنها نیز در این مرح له جدا می شود. یک نوار Bw_htm8نقاله با تسمه مشبک،مواد و اشیاء بجا مانده از بطری ها را از دستگاه بیرون می آورد.

3- مخازن سودکاستیک : بسته به نوع بطری ، میزان آلودگی ، موارد استفاده و… از یک یا چند مخزن سود کاستیک استفاده می شود. در صورت استفاده از چند مخزن ، دما وغلظت سود کاستیک در مخازن معمولا متفاوت است. بطری هنگام وارد شدن به مخزن از مایع پر و هنگام خروج تخلیه می شود. پس از آن بطور معمول چند نازل چرخان و ثابت مجددا” داخل و بیرون بطری را شستشو می دهند. یک مبدل حرارتی که توسط بخار گرم می شود، دمای مورد نیاز مخزن را تامین می کند. توسط یک سیستم کنترل میزان بخار ورودی به مبدلها و سودکاستیک ورودی به مخازن ، با توجه ب09ه PH  و دمای مخازن کنترل و تنظیم می گردد. در صورتی که بطری ها با لیبل باشند، در این مخازن جدا می شوندو همراه جریان آب توسط فیلترهای تعبیه شده در مخازن کناری گرفته شده و از دستگاه خارج می شود.

4- شستشوی نهایی : این قBw_htm9سمت معمولا” از یک مخزن و چند نازل ثابت و چرخان تشکیل شده. در بعضی موارد و بسته به شرایط مخزن حذف و فقط از نازل استفاده می شود. مسیر آب تازه در جهت عکس حرکت بطری است. بدین صورت که آب تازه به بطری هایی که قبل از خروجی قرار دارند زده شده و این آب پس از جمع آوری و انتقال به تانکهای کناری پمپ شده و به نازلهایی که قبل از نازل آب تازه قراردارند فرستاده می شود و به همین ترتیب تا اولین نازل . در صورت وجود مخزن ، این آب به مخزن فرستاده شده و آب خروجی آز مخزن به قسمت شستشوی اولیه فرستاده می شود. به این طریق مصرف آب به حداقل می رسد. همراه با شستشوی نهایی ، دمای بطری نیز کم شده و برای خروج آماده می شود.

5- خروجی بطری : این قسمت نیز دارای مکانیزمی نسبتا” پیچیده است. بطری ها توسط اهرمهایی گرفته شده و همانطور که به ریلهای راهنما تکیه دارند برImgsBw4 روی نوار نقاله خروجی قرار داده می شوند. همزمان با حرکت ریل راهنما بطری به جلو فرستاده شده و جا برای بطری های بعدی باز می شود.