شرکتها

 

موسسات وشرکتهای طرف قرارداد با فرایاز اندیشان

 • شیلات خوزستان
 • - شرکت خرم شط (خوزستان)
 • - شرکت تبرید محاسب (خوزستان)
 • - شرکت مروارید صید هرمز (هرمزگان)
 • - شرکت شیلات نگین بیستون (بوشهر)
 • - شیلات سیستان و بلوچستان
 • - شرکت شیلانه آوران جنوب (خوزستان)
 • - شرکت شکوه میناب (هرمزگان)
 • - شرکت خاور آبادان
 • - شرکت دهکده میگو (هرمزگان)
 • - شیلات آذربایجان غربی
 • - شیلات خراسان
 • - شرکت آبزی فرایند (بوشهر)
 • - شرکت پشم شیشه ایران ( شیراز)
 • - شیلات قم
 • - شرکت پارس کادوس (گیلان)
 • - شرکت تعاونی آبزیان شالو (بوشهر)
 • - شرکت تولیدات مواد غذایی خلیج فارس (هرمزگان)
 • - شرکت الیاف کاوه (مرکزی)
 • - شرکت گلتاش (اصفهان)
 • - شرکت نوبر سبز
 • - شرکت بین المللی پیمانکاری عمومی ایران ( IGC)
 • - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • - شرکت دریازاد
 • - شرکت بهتا اروند
 • - شرکت قزل پروتئین
 • شرکت لارک بوشهر